Ganesha

 Bronze

 Höhe   :  3 cm

 Breite  :  1,6 cm

Ganesha -  16-armig

 Bronze

 Höhe   :  7,5 cm

 Breite  :  5,5 cm